Mentor/Docent

Meer nog dan docenten voor wie lesgeven de primaire taak is, zijn mentoren (die overigens vaak ook docent zijn) binnen een school heel dicht bij de leerling betrokken. Ze waken over diens welzijn en prestaties en zijn daarmee de spil tussen leerling, school en ouders. In de gesprekken die tussen deze partijen plaatsvinden, kan het niet anders dan dat LOB een rol speelt.

In de brug- en tweede klas helpt de mentor de leerling (verder) te ontdekken waar zijn of haar belangstelling ligt, wat voor type mens hij of zij is, welk beeld van de toekomst de leerling heeft. Zonder meteen al over studiekeuzes of loopbanen te praten, ontstaat hier een oriëntatie op wie je later zou kunnen worden.

In de belangrijke fase van de sector- of profielkeuze heeft de mentor een goede kijk op waar de kwaliteiten en de mogelijkheden, maar zeker ook de risico’s liggen en worden deze met leerlingen en ouders besproken.

In de bovenbouw komt de vervolgstudiekeuze en daarmee LOB nog nadrukkelijker in beeld. De decaan is in deze fase de sleutelfiguur, maar mentoren blijven essentieel. Niet alleen om te bewaken of leerlingen voldoende aandacht geven aan loopbaanoriëntatie, maar ook om in hun gesprekken de leerlingen te laten reflecteren en daarmee betekenis te laten geven aan opgedane ervaringen en zo te laten ontdekken waar hun drive ligt. Zonder reflectie is een ervaring, welke dan ook, van veel minder waarde en jongeren hebben hier richtlijnen en hulp bij nodig.

Ook voor vakdocenten is een LOB-rol weggelegd. Waar ze maar kunnen, moeten ze hun vak koppelen aan een toekomstperspectief. Frans? Vertel over die oud-leerling die nu vertaalster is in Brussel, een volgende keer over die paardenverzorger in een renstal in Bordeaux. Aardrijkskunde? Bodemmonsters nemen onder de smeltende poolkap, is nu cruciaal.
En voor allen: vertel vooral over de eigen loopbaan en de beweegredenen die daarbij een rol hebben gespeeld.

Op het mbo waar vakdocenten naast hun lestaak vaker ook in de beroepspraktijk werken, is dit een normale gang van zaken. Daarnaast zorgt het flinke aantal stage-uren ervoor dat de studenten een veel concreter beroepsbeeld krijgen. Dat neemt allemaal niet weg dat mentorgesprekken waarin daarop gereflecteerd wordt, essentieel zijn, bijvoorbeeld voor de belangrijke keuze tussen gaan werken of doorstuderen op het hbo.